Pieczarki, boczniaki, shii take

12 lat temu

Głów­nym przed­mio­tem dzia­łal­no­ści fir­my Gar­de­nia są grzy­by: pie­czar­ki bia­łe, pie­czar­ki bru­nat­né, bocz­nia­ki i shii take. Gar­de­nia to pro­du­cent, do­staw­ca i prze­twór­ca grzy­bów jadalnych.

Za­pra­sza­my do współpracy.