Grzyby

10 lat temu

Obniże­nie ryzyka zachorowa­nia na raka z pieczarkami

Grzyby zaw­ier­ają związki, które wiążą się z obniże­nia ryzyka wielu chorób nowot­worowych. Związki takie jak lek­tyny i inne specy­ficzne białka, glukany i innych węglowodanów spec­jal­nych, wszys­tkie mają potenc­jał zahamowa­nia i wzrostu nowot­woru. Trzy bada­nia pop­u­la­cyjne wskazały, że kobi­ety, które jedzą śred­nio jed­nego grzyba dzi­en­nie mają obniżone o połowę ryzyko zachorowa­nia na raka piersi , niż kobi­ety, które grzy­bów nie jedzą. Obec­nie trwają bada­nia w celu ustal­e­nia, czy świeże grzyby i wyciągi z grzy­bów mogą pomóc obniżyć ryzyko zachorowa­nia na raka, zwłaszcza raka piersi i raka prostaty .

Grzyby poma­gają wal­czyć z rakiem

Owoce i warzywa poma­gają zmniejszyć ryzyko chorób serca, udaru mózgu i niek­tórych nowot­worów .** Nie jest zaskaku­jące, że z grzy­bach również ode­grać swoją rolę w obniża­niu ryzyka zachorowa­nia na raka, nawet jeśli nie są one ani owoców ani warzyw .**

Bada­nia pokazują, że ekstrakty grzy­bów zmniejszają wzrost raka piersi (Chen 2006; Mar­tin 2010 ) . ” Jedze­nie 100 gramów, a nawet mniej, grzy­bów dzi­en­nie może mieć wpływ na zapo­b­ie­ganie nowych nowot­worów piersi ” , powiedział jeden z badaczy dr Shi­uan Chen . Wkrótce po wczes­nym odkryciu były trzy między­nar­o­dowe bada­nia łączące kobi­ety, które jedzą grzyby do 5060 % mniejsze ryzyko zachorowa­nia na raka piersi w porów­na­niu do tych, którzy nie jedzą grzyby ( Shin 2010 ; Hong 2008 ) .

Jedno z badań z Uni­w­er­sytetu Zachod­niej Aus­tralii wykazały, że kobi­ety, które jadły śred­nio tylko 10 g pieczarekdzień miał 65 % mniejsze ryzyko zachorowa­nia na raka piersi ( Zhang 2009 r.) . Dziesięć gramów jest o połowę­pieczarki . Że jest dośćniezwykłe odkrycie , sty­mu­lowanie więcej badań na temat grzy­bów może obniżyć ryzyko zachorowa­nia na raka . JakC­SIRO powiedział :

Najbardziej obiecu­jące wydają się być dane te wskazuje na odwrotną zależność między spoży­ciem grzy­bów i ryzyko raka piersi .

2012 CSIRO Grzyby i Health Report .

Jak grzyby pomaga chronić przed rakiem piersi ? Grzyb zaw­iera związki , które tłu­mią dwa enzymy zwane aro­matazy . Aro­matazy zamienia hor­monu andro­genów do estro­genów , co z kolei może sprzy­jać roz­wo­jowi raka piersi , zwłaszcza w kobiet po menopauzie ( Grube 2001; Chen 2006 ) . Obec­nie , inhibitory aro­matazy są stosowane w lecze­niu zależnych od estro­genu raka sutka. Aus­tral­i­jskie bada­nia wykazały, że znalezione w grzyby dwa węglowodany hamował wzrost komórek raka piersi w lab­o­ra­to­rium ( Jeong 2012) .

Potenc­jał , aby zmniejszyć ryzyko raka prostaty zbyt Enzym 5-​alfa reduk­tazę przek­sz­tałca testos­teron do dihy­drotestos­teronu hor­monów i wydają się odgry­wać istotną rolę w roz­woju raka prostaty i łagod­nego prze­rostu prostaty u mężczyzn . Bada­nia na zwierzę­tach sugerują, że komórki związki grzyby hamować ten enzym , a zatem o potenc­jal­nej roli w ochronie prze­ciw rakowi prostaty ( Adams 2008 ). Nowsza Aus­tral­i­jskie bada­nia finan­sowane pokazuje, że 14 pieczarek codzi­en­nie spada znacząco poziomy anty­genu gruc­zołu krokowego ( PSA ) w jed­nej trze­ciej mężczyzn z wysokim poziomem PSA .

Mimo, że jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że grzyby jedze­nie przes­tanie cię od zachorowa­nia na raka piersi czy prostaty ‚przyszłość wygląda bardzo obiecu­jąco dla­grzyb może mieć rolę w zmniejsza­niu ryzyka tych dwóch najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych nowot­worów . W toku bada­nia , sprawdza­jąc, czy grzyby odgry­wają bardzo specy­ficzną rolę w ochronie przed rakiem . Można zobaczyć myśli dok­tora Chena tutaj: http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​n​k​f​0​A​G​xblAA . On pojawia się na 1,40.

Jest praw­dopodobne , że jeden odży­w­czy lub związku w poży­wie­niu zapew­nia ochronę prze­ci­wko rakowi . To jest o wiele bardziej praw­dopodobne, żesyn­er­gia wielu związków w żywności łączą skutecznie , aby zapewnić ochronę dla orga­nizmu . To oznacza, zdrowej diety , która zaw­iera grzyby jeden , bardzo użyteczne źródło wit­a­min z grupy B , min­er­ałów i związków prze­ci­wut­le­ni­a­ją­cych . Literatura:

Adams LS, Phung S, Wu X, Ki L, Chen S. White but­ton mush­rooms (Agar­i­cus bis­porus) exhibits antipro­lif­er­a­tive and proapop­totic prop­er­ties and inhibits prostate tumor growth in athymic mice. Nutri­tion and Can­cer 2008; 60 (6): 744-​756Chen S. Anti-​cancer activ­i­ties of white but­ton mush­rooms. Mush­room Sci­ence XVI 2004: 2529

Chen S, Oh S-​R, Phung S, Hur G, Ye JJ, Kwok SL, Shrode GE, Belury M, Adams SL, Williams D. Anti-​aromatase activ­ity of phy­to­chem­i­cals in white but­ton mush­rooms (Agar­i­cus bis­porus). Can­cer Research 2006; 66 (24): 1202612034 Grube BJ, Eng ET, Kao YC, Kwon A, Chen S. White but­ton mush­room phy­to­chem­i­cals inhibit aro­matase activ­ity and breast can­cer pro­lif­er­a­tion. Jour­nal of Nutri­tion 2001; 131: 32883293

Hong SA, Kim K, Nam SJ, Kong G, Kim MK. A case-​control study on the dietary intake of mush­rooms and breast can­cer risk among Korean women. Inter­na­tional Jour­nal of Can­cer 2008; 122: 919923

Jeong SC, Koyyala­mudi SR, Jeong YT, Song CH, Pang G. Macrophage immunomod­u­lat­ing and anti­tu­mor activ­i­ties of poly­sac­cha­rides iso­lated from Agar­i­cus bis­porus white but­ton mush­rooms. Jour­nal of Med­i­c­i­nal Food 2012; 15 (1): 5865

Mar­tin KR, Bro­phy SK. Com­monly con­sumed and spe­cialty dietary mush­rooms reduce cel­lu­lar pro­lif­er­a­tion in MCF-​7 human breast can­cer cells. Exper­i­men­tal Biol­ogy & Med­i­cine 2010; 235: 13061314

Shin A, Kim J, Lim SY, Kim G, Sung MK, Lee ES, Ro J. Dietary mush­room intake and the risk of breast can­cer based on hor­mone recep­tor sta­tus. Nutri­tion & Can­cer 2010; 62 (4): 476483

Zhang M, Huang J, Xie X, Hol­man CDJ. Dietary intakes of mush­rooms and green tea com­bine to reduce the risk of breast can­cer in Chi­nese women. Int J Can­cer 2009; 124: 14041408