Gardenia: Sprawdzony partner

Jako dostawca korzys­tamy z nowoczes­nej floty trans­portowej, która dostar­cza asorty­ment grzy­bów do klien­tów na tere­nie Unii Europejskiej.

Spec­jal­noś­cią Gar­denii są grzyby świeże. Firma została założona w 2004 roku, w kole­jnych lat­ach sys­tem­aty­cznie posz­erza­l­iśmy swój asorty­ment. Dzisiaj możemy zaofer­ować Państwu pieczarki białe, brunatne, bocz­ni­aki, shii take, eryn­gii, enoki, shimeji białe oraz brunatne a w sezonie grzyby leśné.

Zobacz naszą linię technologiczną!

Maszyna do pakowanie

Posi­adamy odpowiedni park maszynowy, mag­a­zyny chłod­nicze oraz flotę logisty­czną, a pra­cown­icy dokładają wszel­kich starań, aby dostar­c­zone pro­dukty były na czas oraz najwyższej jakości.

Nowa linia produkcyjna

Zobacz naszą linię technologiczną!