O grzybach

Pieczarki wzbo­ga­cone w wit­a­m­inę D.

Pieczarki zaw­ier­ają w sobie w prowit­a­m­inę D2, ale aus­tral­i­jscy pro­du­cenci postanow­ili zwięk­szyć jej ilość. Nie lubi­cie pro­duk­tów wzmac­ni­anych chemicznie wyt­wor­zonymi wit­a­m­i­nami ? – Ja też nie.…Ale w ten przy­padek jest zupełnie inny.

Dwie aus­tral­i­jskie firmy przy uży­ciu nowej tech­niki naśladują naturę sty­mu­lu­jąc grzyby do tego, żeby same pro­dukowały wit­a­m­inę! Dyrek­tor gen­er­alny aus­tral­i­jskiego plan­ta­tora (Greg Sey­mour) tłu­maczy, że grzyby tak jak ludzie potrafią same wyt­warzać wit­a­m­inę D. Jedynie 2 min­uty i 58 sekund wys­taw­ienia pieczarek na dzi­ałanie światła UV wystar­cza do wygen­erowa­nia zale­canej dzi­en­nej dawki wit­a­miny D! „Światło zmienia ergos­terol (który wys­tępuje w grzy­bach) w prowit­a­m­inę D2, tak jak stałoby się to w przy­rodzie” –mówi Greg.

Oby pro­du­cenci wsze­lakiego jedzenia częś­ciej korzys­tali z nat­u­ral­nych rozwiązań… :)